Fengshan Village Wu Zhi Qiao 2016-2017

Site Location:Fengshan Village, Baishi County, Qianjiang District, Chongqing
Villagers Benefited:156 villagers (direct)
WZQ School Team:The Hong Kong Polytechnic University, Hang Seng Management College, Chongqing University
Project Sponsor:The Hong Kong Jockey Club Charities Trust