Chow Tai Fook Wu Zhi Qiao (Chongqing) 2014-2015

Site Location:Xikou Village, Baojia Township, Pengshui County, Chongqing
Villagers Benefited:1,600 villagers
WZQ School Team:Xi'an Jiaotong University, The Technological and Higher Education Institute of Hong Kong, Tongji University
Project Sponsor:Chow Tai Fook Jewellery Group Limited